GYSGAÇA MASLAHATLAR

 • Aýallar üçin saç syrmak

  Aýallar üçin saç syrmak

  Aýaklary, aşagy ýa-da bikini meýdançasyny syranyňyzda, dogry nemlendirmek möhüm ilkinji ädimdir.Ilki bilen gury saçlary suw bilen nemlendirmän saçyňyzy syryň, sebäbi gury saçlary kesmek we ütük pyçagyň inçe gyrasyny döwmek kyn.Sharpakyn, rahat, gaharlanmak üçin ýiti pyçak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Asyrlar boýy syrmak

  Asyrlar boýy syrmak

  Erkekleriň ýüz saçlaryny aýyrmak ugrundaky göreşi häzirki zaman diýip pikir edýän bolsaňyz, size habar aldyk.Arheologiki subutnamalar bar, Giçki daş asyrynda erkekler çakmakdaş, obsidian ýa-da gysgyçly gyrkymlar bilen syrdyrypdyrlar, hatda jüpdek ýaly gysgyçlary hem ulanypdyrlar.(Ouch.) Soň bolsa erkekler bürünç, nusga ...
  Koprak oka
 • Uly gyrkmak üçin bäş ädim

  Uly gyrkmak üçin bäş ädim

  Closeakyn, amatly saç syrmak üçin birnäçe möhüm ädimleri ýerine ýetiriň.1-nji ädim: armyly sabyny we suwy ýuwuň, saçyňyzdan we deriňizdäki ýaglary aýyrar we pyşyrdany ýumşatmaga başlar (has gowusy, duşuňyzdan soň saçyňyz doly doýanda).2-nji ädim: hairüzüňi ýumşadyň ...
  Koprak oka