Bu rahatlyk, howpsuzlyk, ýitilik we çydamlylyk üçin örtülen pyçakly Razor ulgamy.Düwmäni öňe basyp kartrijini aýryň.Pyçaklary ulanmazdan ozal we soň arassalaň.Pyçaklar garaşyşyňyzdan has köp ulanylyp bilner.

Pyçaklar gaty berkligi we ýitiligi ýerine ýetirýän Şwesiýanyň poslamaýan polatdan ýasalýar.Aýyrmak düwmesi bilen enjamlaşdyryldy.Şol bir wagtyň özünde E witamini bilen ýokary çalgy zolagy sakgalyňyzy ýumşadýar we deriňizi köşeşdirýär.Kauçuk tutawajyň aşagynda sürtülmeler azalýar, saçyňyzy syrdyrmazdan ozal saklaň, saçyňyzy syrmaň.

Kelläňizi atlas ýaly syrmak üçin duýgur deriňiziň üstünden süýşýän anti-süýrük pyçak bilen gysmak.E witamini we aloe ýaglaýjy zolak tekizlemek, aşa ýumşak deri üçin gyjyndyrmany peseldýär we nemlendirýär.Açyk arka akymly pyçak tekizlemeleri, bir urgy bilen ýakyn syrdyrmaga we çalt ýuwmaga mümkinçilik berýär.Uzyn süýşmeýän we ergonomiki dizaýn sink garyndysy we rezin tutawaç ajaýyp dolandyryşy üpjün edýär.

wps_doc_0
7005

Üstünlik

Razor elementiSL-8105\SL-7005\SL-8103\SL-7006amatly saçyňyzy almasaňyz, amatly ýaglamak zolagy bilen.Rezin zolak, sakgallary ýuwaşlyk bilen dikip, size ajaýyp ýakyn we amatly saç syrmaga kömek edýär.

Pyçak kartrijiniň arka tarapynda amatly döredilen açyk arhitektura pyçaklary çalt we aňsat ýuwýar

Öňdäki aýlawlar swing ulgamy

Düwürtikli kelläňiz ýüzüňiziň üstünden aňsatlyk bilen süýşýär.

wps_doc_2
wps_doc_3

Umumy dokma ulgamy

Biziň aralygymyzdaky dürli pyçaklary synap görmek isleseňiz, doldurma patronlaryňyzy islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz.
Umumy dokma ulgamymyz, pyçakly patronlarymyzyň haýsydyr biriniň razor tutawajyňyza laýyk geljekdigini aňladýar.

AASsat gyrkmak, ýönekeý durmuş

Razor professory 1995-nji ýyldan bäri,25 ýyldan gowrak wagt bäri JIALI size has ýumşak we has amatly saç syrmak tejribesini bermäge borçlanýar.Iman mirasy “ýürek bar bolsa, nepislige bagly bolmaz” tehnologiki ülňüleriň aşa köp ulanylmagyndadyr.

Bir pyçakdan alty pyçaga çenli we erkekler ýa-da aýallar üçin elýeterli razor berýäris.Ajaýyp dizaýn diňe bir görüşiň şöhle saçýan nokady bolman, eýsem ajaýyp funksiýalary bolan moda modeli hem siziň üçin ebedi we ajaýyp saç syrmak tejribesini döretmek üçin her jikme-jiklik bilen jikme-jik garyşýar.

Zenanlaryň saýlamagy

Erkekleriň saýlamagy

Funksiýanyň artykmaçlygy

Pyçak, dizaýn, material, ýaglaýjy zolak we tutawaç syrmak wagtynda size rahat we duýgy getirýär.

Ningbo Jiali plastmassa çäklendirilen kompaniýa, Ningbo ylym we tehnologiýa senagat seýilgähinde ýerleşýän senagat we söwda kärhanalarydyr.25000 inedördül metr meýdany 30 mu meýdany tutýar.Razor öndürmek boýunça 27 ýyl töweregi tejribämiz bar.Bizde bar bolan esasy ütük, dört pyçak, üç pyçak, .twin pyçak we ýekeje pyçak.Şeýle hem, türmede, lukmançylyk we ş.m.Günde 1,5 million sany razor öndürip bileris.Önümler Europeewropa, ABŞ, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edilýär, şeýle hem, “AUCHAN” SUPER MAX, Dollar agajy we beýleki meşhur kompaniýa bilen hyzmatdaşlygymyz bar.

Kompaniýada takmynan 320 işgäri, 45 adamdan ýokary dolandyryş işgärleri, orta derejeli inerener 8 adam, tehniki işgär 40 adam, daşarky tehniki geňeşçi 2, kollej derejesi ýa-da 50-den ýokary işgär bar. Kompaniýanyň tehnologiýa üçin güýçli topary bar.dizaýn, önümçilik.Satyş we hyzmat.2008-2011-nji ýyllar aralygynda 20-den gowrak razor patentini hasaba aldyk.razor kellesi üçin ilkinji gurnama liniýasyny 2009-njy ýylda tamamladyk. Indi ütük öndürmek üçin bu enjamyň 50-den gowrak toplumy bar.Hil el bilen ýygnalýan rezordan has gowy.Indi biz bu enjamy Hytaýda gurnap bilýän diňe bir zawod.Kompaniýa rezorda tehnologiýa merkezi bilen sylaglandy.Şeýle hem, yhlas kompaniýasy hökmünde sylaglandy.

Indi 40-dan gowrak awtomatiki sanjym maşynymyz bar.4 sany üweýji maşyn.15 gurnama hatary.Awtomatiki önümçiligiň 10 toplumy.Pyçak üçin laboratoriýamyz bar.Gatylygyny synap biler .Güýçliligi we pyçagyň burçy.Şol tehniki rezoryň hilini has gowy we has gowy edip biler.
Zawodymyz kärhananyň hil dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin ISO9001 : 2008 şahadatnamasyny berdi, (Özara peýdanyň esasynda.) "Qualityokary hilli, ýerlikli baha we iň gowy hyzmat" kompaniýamyzyň ýörelgesidir.Zawodymyza baryp görmek we biziň bilen gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz.Biziň umydymyz, uzak möhletli özara üstünlikli işewürlik gatnaşyklaryny döretmekdir.

Näme edip bileris:

.
(2) Marka: Goodmax, DOYO, JIALI.
(3) 1995-nji ýyldan bäri 320 işgäri bolan hünärmen we ýöriteleşdirilen ütük we pyçak öndüriji.
(4) 50 sany plastmassa sanjym maşynlary, 20 toplum Doly awtomatiki gurnama liniýasy, pyçak ýasamagyň 3 awtomatiki önümçilik liniýasy.
(5) Önümçilik kuwwaty: aýda 20,000,000 pc
(6) Standart: ISO, BSCI, FDA, SGS.
(7) OEM / ODM edip bileris, eger OEM diňe dizaýnyňyzy üpjün etseňiz, kanagatlanarly netijelere eýe bolarsyňyz.
Size ýokary hilli, iň bäsdeşlik bahasy, iň gowy hyzmat we gowy karz bilen hyzmat ederis.Deňlik we özara bähbit esasynda iş alyp barýarys.Zawodymyza baryp, biziň bilen gepleşik geçirenimizi tüýs ýürekden garşylaýarys.

Şahadatnama:

BSCI

BSCI

BRC

BRC

Daş görnüşi dizaýn patenti

Daş görnüşi dizaýn patenti

Peýdaly patent şahadatnamasy

Peýdaly patent şahadatnamasy

Patent oýlap tapyň

Patent oýlap tapyň

Saglyk we howpsuzlygy dolandyrmak

Saglyk we howpsuzlygy dolandyrmak

ISO 9001-2015

ISO 9001-2015

FDA

FDA

daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

Highokary tehnologiýa kärhanasy

Highokary tehnologiýa kärhanasy