AASsat gyrkmak, ýönekeý durmuş

Razor professory 1995-nji ýyldan bäri,25 ýyldan gowrak wagt bäri JIALI size has ýumşak we has amatly saç syrmak tejribesini bermäge borçlanýar.Iman mirasy “ýürek bar bolsa, nepislige bagly bolmaz” tehnologiki ülňüleriň aşa köp ulanylmagyndadyr.

Bir pyçakdan alty pyçaga çenli we erkekler ýa-da aýallar üçin elýeterli razor berýäris.Ajaýyp dizaýn diňe bir görüşiň şöhle saçýan nokady bolman, eýsem ajaýyp funksiýalary bolan moda modeli hem siziň üçin ebedi we ajaýyp saç syrmak tejribesini döretmek üçin her jikme-jiklik bilen jikme-jik garyşýar.

Zenanlaryň saýlamagy

Erkekleriň saýlamagy

Funksiýanyň artykmaçlygy

Pyçak, dizaýn, material, ýaglaýjy zolak we tutawaç syrmak wagtynda size rahat we duýgy getirýär.

Ningbo Jiali plastmassa çäklendirilen kompaniýa, Ningbo ylym we tehnologiýa senagat seýilgähinde ýerleşýän senagat we söwda kärhanalarydyr.25000 inedördül metr meýdany 30 mu meýdany tutýar.Razor öndürmekde 20 ýyla golaý tejribämiz bar.Bizde bar bolan esasy ütük, dört pyçak, üç pyçak, .twin pyçak we ýekeje pyçak.Şeýle hem, türmede, lukmançylyk we ş.m.200ylda 200 million sany razor öndürip bileris.Önümler Europeewropa, ABŞ, Awstraliýa, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edilýär, şeýle hem, “AUCHAN” SUPER MAX, Dollar agajy we beýleki meşhur kompaniýa bilen hyzmatdaşlygymyz bar.

Kompaniýada takmynan 320 işgäri, 45 adamdan ýokary dolandyryş işgärleri, orta derejeli inerener 8 adam, tehniki işgär 40 adam, daşarky tehniki geňeşçi 2, kollej derejesi ýa-da 50-den ýokary işgär bar. Kompaniýanyň tehnologiýa üçin güýçli topary bar.dizaýn, önümçilik.Satyş we hyzmat.2008-2011-nji ýyllar aralygynda 20-den gowrak razor patentini hasaba aldyk.razor kellesi üçin ilkinji gurnama liniýasyny 2009-njy ýylda tamamladyk. Indi ütük öndürmek üçin bu enjamyň 10-dan gowrak toplumy bar.Hil el bilen ýygnalýan rezordan has gowy.Indi biz bu enjamy Hytaýda gurnap bilýän diňe bir zawod.Kompaniýa rezorda tehnologiki merkez bilen sylaglandy.Şeýle hem, yhlas kompaniýasy hökmünde sylaglandy.

Indi 40-dan gowrak awtomatiki sanjym maşynymyz bar.4 sany üweýji maşyn.15 gurnama hatary.Awtomatiki önümçiligiň 10 toplumy.Pyçak üçin laboratoriýamyz bar.Gatylygyny synap biler .Güýçliligi we pyçagyň burçy.Şol tehniki rezoryň hilini has gowy we has gowy edip biler.
Zawodymyz kärhananyň hil dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak üçin ISO9001 : 2008 şahadatnamasyny berdi, (Özara peýdanyň esasynda.) "Qualityokary hilli, ýerlikli baha we iň gowy hyzmat" kompaniýamyzyň ýörelgesidir.Zawodymyza baryp görmek we biziň bilen gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz.maglumat.Biziň umydymyz, uzak möhletli özara üstünlikli işewürlik gatnaşyklaryny döretmekdir.