• 1

  Erkekler üçin

  Şol sanda bir pyçakdan alty pyçaga çenli we bir gezek ulanylýanlar we ulgam rezorlary üçin elýeterli.

 • 2

  Aýallar üçin

  Artykmaç çyglylyk zolagynda E witamini we Aloe Vera bar. Uzyn we galyň tutawaç ajaýyp gözegçilik we rahatlygy üpjün edýär.

 • 3

  Lukmançylyk razor

  Arassaçylyk gurşawynda öndürilýär.Saçlary aňsat aýyrmak üçin ýörite taýýarlanan tarak.Razhli rezorlar FDA kepillendirilen.

 • 4

  Iki gyrasy pyçak

  Şwesiýadan poslamaýan.Europeanewropa üweýji we örtük tehnologiýasy ýiti we amatlylygy kepillendirýär.

index_advantage_bn

Aýratyn önümler

 • Razor patenti

 • Biz eksport edýän milletimiz

 • Jiali ýyly döredildi

 • Million

  Haryt satuw mukdary

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Razoryň hili nähili?

  Ningbo Jiali, 25 ýyllyk taryhy bolan professional ütük önümidir.Thehli pyçak materiallary we tehnologiýa Europeewropadan.Razorlarymyz ajaýyp we çydamly saç syrmak tejribesini berýär.

 • Bahalaryňyz näme?

  Sarp edijiler elmydama razor funksiýasynyň ýerine marka adyna gaty köp töleýärler.Razorymyz markalylar ýaly syrdyrýar, ýöne has arzan.Bu siziň üçin gowy saýlaw.

 • Iň az sargyt mukdary barmy?

  Sargytlaryň köpüsi üçin iň az mukdarda talaplarymyz bar, ýöne aýratyn bazar ýagdaýyňyzy goldaýan hasaplarys.Özara peýdalylyk hemişe birinji orunda durýar.

Saç syrmak

 • Aýallar üçin saç syrmak

  Aýaklary, aşagy ýa-da bikini meýdançasyny syranyňyzda, dogry nemlendirmek möhüm ilkinji ädimdir.Ilki bilen gury saçlary suw bilen nemlendirmän saçyňyzy syryň, sebäbi gury saçlary kesmek we ütük pyçagyň inçe gyrasyny döwmek kyn.Sharpakyn, rahat, gaharlanmak üçin ýiti pyçak möhümdir ...

 • Asyrlar boýy syrmak

  Erkekleriň ýüz saçlaryny aýyrmak ugrundaky göreşi häzirki zaman diýip pikir edýän bolsaňyz, size habar aldyk.Arheologiki subutnamalar bar, Giçki daş asyrynda erkekler çakmakdaş, obsidian ýa-da gysgyçly gyrkymlar bilen syrdyrypdyrlar, hatda jüpdek ýaly gysgyçlary hem ulanypdyrlar.(Ouch.) Soň bolsa erkekler bürünç, nusga ...

 • Uly gyrkmak üçin bäş ädim

  Closeakyn, amatly saç syrmak üçin birnäçe möhüm ädimleri ýerine ýetiriň.1-nji ädim: armyly sabyny we suwy ýuwuň, saçyňyzdan we deriňizdäki ýaglary aýyrar we pyşyrdany ýumşatmaga başlar (has gowusy, duşuňyzdan soň saçyňyz doly doýanda).2-nji ädim: hairüzüňi ýumşadyň ...