Aýallar üçin saç syrmak

Aýaklary, aşagy ýa-da bikini meýdançasyny syranyňyzda, dogry nemlendirmek möhüm ilkinji ädimdir.Ilki bilen gury saçlary suw bilen nemlendirmän saçyňyzy syryň, sebäbi gury saçlary kesmek we ütük pyçagyň inçe gyrasyny döwmek kyn.Sharpakyn, rahat, gahar-gazapsyz saç syrmak üçin ýiti pyçak möhümdir.Dyrnaýan ýa-da çekýän razor derrew täze pyçak gerek.

Aýaklar

1

1. Derini üç minut töweregi suw bilen ýuwuň, soňra galyň sakgal jeli çalyň.Suw saçlary süpürýär, kesmegi aňsatlaşdyrýar we sakgal jeli çyglylygy saklamaga kömek edýär.
2. Artykmaç basyş etmezden uzyn, hatda urgylary ulanyň.Daban, dyz we dyz ýaly süňk ýerlerine seresaplyk bilen syryň.
3.Dyzlar üçin, saçyňyzy syrmazdan ozal berk çekmek üçin birneme egiliň, sebäbi eplenen derini syrmak kyn.
4. Gazyň döremeginiň öňüni almak üçin ýyly boluň, sebäbi deriniň üstündäki islendik tertipsizlik saç syrmagy kynlaşdyryp biler.
5.Sik bilen ýa-da Wilkinson Gylyç ýaly sim bilen örtülen pyçaklar, biperwaý nikleriň we kesilmeleriň öňüni almaga kömek edýär.Gaty basmaň!Pyçak we tutawaç size iş etsin
6. Saçyň ösmegi ugrunda syrdyrmagy ýatdan çykarmaň.Wagtyňyzy alyň we duýgur ýerlere seresaplylyk bilen syryň.Closerakyn saç syrmak üçin saçyň ösýän dänesine seresaplyk bilen syryň.

Underarms

31231

1. Derini arassalaň we galyň sakgal jeli çalyň.
2. Derini berk çekmek üçin saçyňyzy syrdyranyňyzda eliňizi ýokary galdyryň.
3. Razoryň deriniň üstünden süýşmegine ýol açyp, aşakdan syryň.
4. Deriniň gyjyndyrylmagyny azaltmak üçin bir meýdany birnäçe gezek syrmakdan gaça duruň.
5.Sik bilen ýa-da Wilkinson Gylyç ýaly sim bilen örtülen pyçaklar, biperwaý nikleriň we kesilmeleriň öňüni almaga kömek edýär.Gaty basmaň!Pyçak we tutawaç size iş etsin.
6. Saçyňyzy syrdyranyňyzdan soň derrew dezodorantlary ýa-da antiperspirantlary ulanmakdan gaça duruň, sebäbi şeýle etmek gahar-gazaba sebäp bolup biler.Munuň öňüni almak üçin, gije eşikleriňizi syryň we dezodorant ulanmazdan ozal sebite durnuklaşmak üçin wagt beriň.

Bikini sebiti
1. Saçyňyzy üç minut suw bilen ýuwuň, soňra galyň sakgal jeli çalyň.Bu taýýarlyk hökmanydyr, sebäbi bikini meýdançasyndaky saçlar has galyň, has dykyz we egri bolýar, kesmegi kynlaşdyrýar.
2. Derini bikininiň meýdanynda inçe we ýumşak bolany üçin emaý bilen ýapyň.
3. Daşyndan ýokarky bud we içege meýdanyna keseligine syryň, tekiz urgylary hem ulanyň.
4. areaeri ýygy-ýygydan gyjyndyrmaň we saçyňyz dökülmez.

Saçyňyzy syrdyranyňyzdan soň: Deriňize 30 minut dynç beriň
Derini syrdyrandan soň derrew iň duýgur bolýar.Mationokançlygyň öňüni almak üçin azyndan 30 minut öň derini dynç alyň:
1. Losyonlary, nemlendirijileri ýa-da dermanlary ulanmak.Saçyňyzy syrdyranyňyzdan soň derrew nemlendirmeli bolsaňyz, losyon däl-de, krem ​​formulasyny saýlaň we alfa gidroksid kislotalary bolup bilýän nemlendirijilerden gaça duruň.
2. mingüzmäge gitmek.Täze syrylan deri, hloryň we duzly suwuň, şeýle hem spirtli suntan losýonlarynyň we gün şöhlelerinden goraýar.


Iş wagty: Noýabr-11-2020