Biz hakda

Ningbo Jiali Century Group Co., Ltd.ussat razor öndüriji, Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäheriniň Jiangbei etrabynyň Ningbo senagat seýilgähinde ýerleşýär. 30000 inedördül metr meýdany öz içine alýar.Soňky 30 ýylda kärhana aşa aşa inçe täze pyçak materiallaryny we bir gezek ulanylýan sakgal önümlerini öndürmäge we öndürmäge ünsi jemledi, ýylda 500 million bölek razor öndürdi.. Auchan, Metro we Miniso ýaly içerde we daşary ýurtlarda belli kärhanalaryň uzak möhletli hyzmatdaşy, Önümler dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.

 

Kompaniýada 70-den gowrak toplumlaýyn awtomatiki sanjym enjamy bilen enjamlaşdyrylan sungat modelleri ussahanasy bar.Razor üçin 60-dan gowrak awtomat enjam we 15-den gowrak awtomatiki önümçilik liniýasy, kompaniýa aMilli ýokary tehnologiýaly kärhanatoplumlaýyn gözlegler sebäpli, hyzmat bilen ösüş, önümçilik, önümçilik we satuw.2018-nji ýylda, Ningbo Jiali, has uzak çydamlylygy, täsirli tekizligi, aňsat arassalanmagy we süýşmeýän ergonomiki tutawaç dizaýnynyň ajaýyp artykmaçlygy bilen ulgam razmeriniň V seriýasyny işe girizdi.“V” seriýasy ähli müşderiler tarapyndan ýokary garşylanýar.

 

Kompaniýa eýýäm ISO9001-2015, 14001, 18001, FDA şahadatnamalaryny tabşyrdy, BSCI, C-TPAT we BRC we ş.m. “Milli kiçi ägirt kärhana” ýaly hormatlara eýe boldular, “Milli ýokary tehnologiýaly kärhana”,83 patent aldyk we garaşsyz "Good Max" markamyz "Zhejiang welaýatynyň meşhur eksport markasy" adyna eýe boldy.

 

Bazara gönükdirilen we müşderiniň göwnünden turmak,“Pioner we innowasiýa, pragmatiki arassalamak”, önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalary edýäris, bizýol görkezmäňizi tüýs ýürekden garşy alyň we bize goşulyň.

Biz kim?

cfdaf

NINGBO JIALI CENTURY GROUP CO., LTD, bir pyçakdan alty pyçaga çenli hususy bellikli rezor öndürýän we 70-den gowrak ýurda eksport edýän senagat we söwda kärhanasydyr.Jiali elmydama müşderileriň saç syrmak tejribesine üns berýär.Pyçak dizaýnynda, üwemekde we örtmekde esasy tehnologiýasy bolan hünärmen öndürijiler.Daşary ýurtdan getirilýän ýitileşdiriji tehnologiýany we nano masştably köp örtük tehnologiýasyny ulanmak pyçaklary berk we çydamly edýär we rahatlygy ep-esli ýokarlandyrýar.Şeýle ýokary hilli Jiali dünýäde öňdebaryjy markalaryň hataryna girýär.


csdvfg

Biz näme edýäris?

Galyp önümçiliginden taýýar önümlere başlaýan ýeke-täk içerki zawoddyrys.2018-nji ýylda işe girizen L şekilli pyçak razoryň täze tehnologiýasy, saç syrmak wagtynda has amatly we has oňaýly tejribe berýänligi üçin gaty gowy görülýär.Zawodyň kuwwaty indi bir günde 1,5 million pc-e ýetip biler we ýolda has köp awtomatiki sanjym maşynlary, gurnama liniýalary we pyçak önümçilik liniýalary bar.Elmydama yzarlaýan zadymyz, hil bazary gazanmak üçin esasy nokat.şonuň üçin hilini ýokarlandyrmak we müşderilerimizi kanagatlandyrmak üçin henizem tagalla edýäris.

 

NINGBO JIALI CENTURY GROUP CO., LTD, bir pyçakdan alty pyçaga çenli rezor öndürýän hünär önümidir.Erkekler we aýallar, bir gezek ulanylýanlar we bir ulgam üçin elýeterli.Uly halkara kompaniýasy ýokary hilli razor bilen üpjün edýär, ýöne bahasy gaty ýokary.Hytaýdaky kiçi zawodlar rezorlary arzan bahadan üpjün edýär, ýöne hili pes.Bu meseleleriň hemmesiniň çözgüdi.

5Q5A1243

 Näme üçin bizi saýlamaly?

1: Orta baha
Saç syrmagyň deregine marka adyna ýokary çykdajy etmek beýle akylly däl.Müşderiniň bahasy barada alada edýäris we hil bilen deňagramlylygy tapýarys.
2: Hiliň berk gözegçiligi
Razor, sakgal syrmak tejribesini berip bilmeýän mahaly manysyny ýitirdi. Productshli önümleriň hili standart bahasyna ýetmeli, gözegçilik derejesi 100%.hünärsiz önümi eltip bolmaýar.
3: Çeýe özleşdirme
Öz çeper eserleriňizde şahsy bellik edip bileris.Bukjany, reňk kombinasiýasyny, hatda öz razor dizaýnyňyzda hem düzüň.Diňe soraýan zadyňyzy edýäris.
4: Uly kuwwat
Uly göwrüm satyn alyp, zawodyň kuwwaty barada alada etseňiz, düýbünden zerur däl.Her gün 1,5 million bölek razor öndürýäris we garaşylmadyk bir zat ýüze çyksa, elmydama B meýilnamamyz bar.

Seminar we enjamlar

Biziň artykmaçlyklarymyzyň biri, täze galyby dizaýn etmek we açmak üçin öz galyndy ussahanamyzdyr.Bu özleşdirmegi mümkin edýär.Şeýle hem, galyplarymyzyň has takyk we has tekiz bolmagy üçin adaty galyndy üpjün edijisinden 30% köp çykdajy edýäris.

图 61

Customerhli müşderimiz üçin ýeterlik kuwwatymyzy üpjün etmek üçin 54 toplum awtomatiki sanjym maşyny gije-gündiz işleýär.Razor komponentleri üçin diňe täze material ulanylar we ýygnamak üçin ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin her sagatda bir gezek barlaýarys.

图 7

Pyçak ýasamak tehnologiýasy, rezoryň hiliniň esasy faktorydyr.Ösen poslamaýan polatdan pyçak materialy hökmünde ulanýarys we ähli material belli bir gatylyga ýetmek üçin sowatmak we ýyladyş prosesinden geçer.Öwürmek üçin diňe ökde material ulanylyp bilner.

图 8

Öýjükden soň pyçaklar ýygnamak üçin taýýar önüm däl.Örtük prosesi, tekiz syrmagyň kepilligi.Hrom örtügi pyçagyň poslamagynyň öňüni alýar we berkligini uzaltmak üçin gyrasyny goraýar, Teflon örtügi deriňize syrdylanda pyçagyň degmeginiň amatlydygyna göz ýetirýär.

图 9

Bizde ekiz pyçak, üç pyçak, dört pyçak, bäş pyçak we alty pyçak üçin 30-dan gowrak toplum bar.El degirmezden ýygnamak, pyçagyň duýgur gyrasyny we has arassalygyny goramaga kömek edýär.Kamerany awtomatiki barlamak kemçilikli patronlary saýlaýar.

图 11

Gaty gözegçilik hiliň gözegçiliginiň soňky ädimidir.Plastichli plastmassa bölekleri, pyçaklar, kartrij we taýýar önümler üçin garaşsyz QC bölümimiz bar.Her bir prosesiň standarty bar we ähli gözleg hasabaty geljekde yzarlamak üçin saklanar.Harytlar diňe QC bölümi tassyklanandan soň iberiler.

图 10

Kompaniýanyň tehniki güýji

8302_04

Erkeklere çuňňur düşünmekden ylham alan JiaLi Razor ajaýyp hil we öndürijilik bermek üçin innowasion tehnologiýalary ulanýar.Ösen mikroskopiki şekillendiriş usullary, kesiş prosesini gaty jikme-jik öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Iň ýokary ýakynlyga we rahatlyga ýetmek, pyçagyň saç we deri bilen täsiri bilen baglanyşyklydyr.Pyçaklaryň arasyndaky iň amatly aralyk bilen üstünlikli rahatlyga alyp barýan düşünje zerurdyr.Dogry aralyk bilen deri pyçaklaryň arasynda az süýräp, az süýräp biler.

Saç syrmak aňsat görünip biler, ýöne aslynda geň galdyryjy çylşyrymly bir proses we biz ony öwrenmegi hiç wagt bes etmeýäris.

f4a0f8d33ddd56b79c29d8d5dbef426

Toparymyz

图 12
IMG_2489
图 32

“JiaLi” -niň jemi 300-den gowrak işgäri bar, olaryň arasynda 12 gözleg we 22 gözleg işgäri bar.Gözleg we ösüş merkezimiz (R&D) merkezimiz 2005-nji ýylda esaslandyryldy, üweýji we örtük tehnologiýasy we doly enjamlar we täze önümleriň ösüşi bilen meşgullandy.kompaniýamyzda birnäçe önüm patenti bar.Ylmy we tehnologiki gözleglere we işgärleri taýýarlamaga maýa goýumlaryny artdyrmagy dowam etdirýäris.Şeýle hem, dürli içerki uniwersitetler we gözleg institutlary bilen gözleg institutlaryny we akademiki alyş-çalyş gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Hünär derejesi

Daş görnüşi dizaýn patenti

Daş görnüşi dizaýn patenti

BRC

BRC

BSCI

BSCI

daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

FDA

FDA

Saglyk we howpsuzlygy dolandyrmak

Saglyk we howpsuzlygy dolandyrmak

Patent oýlap tapyň

Patent oýlap tapyň

ISO 9001-2015

ISO 9001-2015

Peýdaly patent şahadatnamasy

Peýdaly patent şahadatnamasy

Highokary tehnologiýa kärhanasy

Highokary tehnologiýa kärhanasy

Halkara hyzmatdaşlygy

图 4 (2)