Asyrlar boýy syrmak

1

Erkekleriň ýüz saçlaryny aýyrmak ugrundaky göreşi häzirki zaman diýip pikir edýän bolsaňyz, size habar aldyk.Arheologiki subutnamalar bar, Giçki daş asyrynda erkekler çakmakdaş, obsidian ýa-da gysgyçly gyrkymlar bilen syrdyrypdyrlar, hatda jüpdek ýaly gysgyçlary hem ulanypdyrlar.(Ouch.)
Soň bolsa erkekler bürünç, mis we demir ütükler bilen synag etdiler.Baýlaryň işgärlerinde şahsy dellekhana bolmagy mümkin, galanlarymyz bolsa dellekhana baryp görerdik.Orta asyrlardan başlap, operasiýa, gan akma ýa-da çykarylan islendik diş gerek bolsa, dellekhana baryp görüp bilersiňiz.(Iki guş, bir daş.)

Soňky döwürde erkekler “kesilen bokurdak” diýlip atlandyrylýan polatdan ýasalan rezor ulandylar, sebäbi… düşnükli.Pyçak ýaly dizaýny, ony daş ýa-da deri gaýyş bilen ýitileşdirmelidigini we ulanmak üçin ep-esli ussatlygy talap edýändigini (lazer ýaly fokus diýmeli däl).

NYME ÜÇIN BIRINJI PLERDE DÖWÜRMEK başladyk?
Köp sebäplere görä ýüze çykýar.Gadymy müsürliler yssy sebäpli we bitleri saklamagyň usuly hökmünde sakgallaryny we kellelerini syrdyrypdyrlar.Hairüzüň saçyny ösdürip ýetişdirmek hasaplanmasa-da, faraonlar (hatda käbir aýallar) Osiris taňrysyna öýkünip, ýalan sakgal geýipdirler.

Saç syrmak grekler tarapyndan Aleksandr Makedonskiniň döwründe kabul edilipdir.Bu tejribe esgerler üçin el-aýak söweşinde sakgalynyň saklanmagynyň öňüni almak üçin goranyş çäresi hökmünde giňden höweslendirildi.

FASHION STATEMENT ORA-DA FAUX PAS?
Erkekler wagtyň başyndan bäri ýüz saçlary bilen söýgi-ýigrenç gatnaşyklaryny alyp barýarlar.Yearsyllaryň dowamynda sakgallary sypaýy, görmegeý, dini zerurlyk, güýç we gyzlyk alamaty, aç-açan hapa ýa-da syýasy beýannama hökmünde görlüpdir.

Beýik Aleksandr çenli, gadymy grekler diňe ýas wagtynda sakgallaryny kesipdirler.Beýleki bir tarapdan, miladydan öňki 300-nji ýyl töweregi ýaş rim ýigitleri ýetip gelýän ulularyny bellemek üçin “ilkinji saç syrmak” dabarasyny geçirdiler we ýas wagtynda diňe sakgallaryny ösdürip ýetişdirdiler.

Uliuliý Sezaryň töwereginde rim erkekleri sakgallaryny çykaryp, oňa öýkünipdirler, 117-nji ýyldan 138-nji ýyla çenli Rim imperatory Hadrian sakgalyny täzeden dikeldipdir.

ABŞ-nyň ilkinji 15 prezidenti sakgalsyzdy (Jon Kuinsi Adams we Martin Wan Buren haýran galdyryjy goýun etlerini oýnadylar.) Soňra ähli döwürleriň iň meşhur sakgalynyň eýesi Abraham Linkoln saýlandy.Ol täze tendensiýa başlady - yzyndan gelen prezidentleriň köpüsiniň 1913-nji ýylda Wudrow Wilsona çenli ýüzi saçlydy. Şondan bäri prezidentlerimiziň hemmesi arassa saçly.Näme üçin beýle däl?Saç syrmak uzak ýol geçdi.


Iş wagty: Noýabr-09-2020