Güýçli we üýtgeşik görnüşi bilen, hatda bir ýyldan gowrak saklanyp bilinýän dokma metal tutawaçly käbir zatlar üçinem.Kartriji islendik wagt we islendik ýerde üýtgetmek aňsat ulgam razor, tutawajyň düwmesine basyň, soň kartrij boşadylýar we täzesini çalşyp bilersiňiz.Biziň aralygymyzdaky dürli pyçaklary synap görmäge mümkinçilik berýän umumy dok ulgamy üç pyçakdan alty pyçak razora çenli üýtgeýär.aloe we E witamine baý kämilleşdirilen çalgy zolagy ýüzümizi nemlendirmäge we hatda iň duýgur deri adamlary üçinem gahar-gazaby azaltmaga kömek edýär.kartrijiň aşagyndaky kauçuk, saçyňyzy syrýan wagtyňyz suwy gulplamaga we tekiz we amatly saç syrmak tejribesini üpjün edip biler.