Uly gyrkmak üçin bäş ädim

1

Closeakyn, amatly saç syrmak üçin birnäçe möhüm ädimleri ýerine ýetiriň.

1-nji ädim: Washuwuň
Sabyn we suw saçyňyzdan we deriňizdäki ýaglary aýyrar we pyşyrdany ýumşatmaga başlar (has gowusy, duşuňyzdan soň saçyňyz doly doýanda).

2-nji ädim: ýumşadyň
Hairüzüň saçlary bedeniňizdäki iň kyn saçlardyr.Softumşaklygy ýokarlandyrmak we sürtülmäni azaltmak üçin, sakgal kreminiň ýa-da jeliň galyň gatlagyny çalyň we deriňizde üç minut töweregi oturmaga rugsat beriň.

3-nji ädim: Sakgal
Arassa, ýiti pyçak ulanyň.Gyjyndyrmany azaltmak üçin saçyň ösmegi ugrunda syryň.

4-nji ädim: .uwuň
Sabyn ýa-da deriniň yzlaryny aýyrmak üçin derrew sowuk suw bilen ýuwuň.

5-nji ädim: Aftershave
Reenimiňizi yzygiderli önüm bilen bäsleşiň.Halaýan kremiňizi ýa-da jeliňizi synap görüň.


Iş wagty: Noýabr-07-2020