Iki gyrasy pyçak bilen, iň adaty saç syrmak üçin has gowudyr, bu öňden bäri meşhur, esasanam dolandyrmak aňsat metal tutawaç bilen, pyçaklary üýtgetmek hem aňsat, sebäbi hemmesi bilelikde ýygnanýar. dürli bölegi, diňe kartrijdäki bölegi aýlaň we täze pyçagy çalyşyň.ýiti pyçak üçin aýratynlykda pyçagy goramak üçin ýag kagyzy hem bar.dürli şekilli we tutawaç materialy bilen, metal tutawaç ýa-da plastmassa tutawaç, uzyn tutawaç ýa-da gysga tutawaç ýaly dürli saç syrmak tejribesini synap bilersiňiz.

Gaşlar

Saýlawyňyz üçin dürli stiller, kiçijik bir ýa-da uzyn tutawaç, diňe bir tutawaç üçin däl, pyçak üçin hem dürli görnüşler, şonuň üçin dizaýny isleýşimiz ýaly etmek üçin ýüzümiziň burçuna çykmak aňsat bolar, zyýanymyz bolmaz. adaty bir gezek ulanylýan razor ýaly ýiti däl ýaly.